Lewy baner

Rozwój religijności człowieka. Tom III: Osoba dorosła

Rozwój religijności człowieka. Tom III: Osoba dorosła

25,00 zł
Brutto
Ilość

Czesław Walesa, Małgorzata Tatala, Elżbieta Rydz
ISBN:
978-83-8288-095-3
Stron: 129
Format: B5
Rok wydania: 2023

 

Prezentowana monografia Rozwój religijności człowieka. Tom III: Osoba dorosła stanowi kontynuację opublikowanych książek: Rozwój religijności człowieka. Tom I: Dziecko i Rozwój religijności człowieka. Tom II: Młodzież. Niniejsza praca dotyczy psychologicznej problematyki rozwoju religijności człowieka dorosłego. Całość została przedstawiona w aspekcie poznawczo-rozwojowej teorii integralnego rozwoju religijności zaproponowanego przez Walesę. Autor definiuje religijność jako osobistą i pozytywną relację człowieka do Boga, która wyraża się za pomocą świadomości religijnej, uczuć religijnych, decyzji religijnych, więzi ze wspólnotą osób wierzących, praktyk religijnych, moralności religijnej, doświadczenia religijnego i form wyznania wiary. Głównym celem prezentowanych badań było poszerzenie psychologicznej wiedzy na temat rozwoju religijności osób dorosłych poprzez wyjaśnienie zróżnicowania poziomów parametrów religijności w trzech okresach rozwojowych: wczesna, średnia i późna dorosłość.  Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Czy osoby w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości różnią się ze względu na poziom religijności oraz poziom poszczególnych parametrów religijności? W celu podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze i zweryfikowanie postawionych hipotez przeprowadzono odpowiednie badania empiryczne. Wzięło w nich udział 590 osób. W badaniach wykorzystano Test Struktury i Poziomu Religijności. Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy mogą mieć zastosowanie w procesie samokształcenia i samowychowania, szczególnie w odniesieniu do osób dorosłych. Stanowią także przesłankę konieczności dostosowania specyfiki poradnictwa pastoralnego do osób dorosłych.

 

SPIS TREŚCI


Wstęp Małgorzata Tatala

1. Psychologiczna problematyka człowieka dorosłego: struktura życia, droga życia i religijność Czesław Walesa
1.1 Okres wczesnej dorosłości
1.1.1 S struktura życia
1.1.2 Droga życia
1.1.3 Religijność
1.2 Okres średniej dorosłości
1.2.1 S struktura życia
1.2.2 Droga życia
1.2.3 Religijność
1.3 Okres późnej dorosłości
1.3.1 S struktura życia
1.3.2 Droga życia
1.3.3 Religijność


2 Rozwój religijności osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości Elżbieta Rydz
2.1 Przegląd współczesnych koncepcji teoretycznych rozwoju religijnego człowieka w biegu życia
2.1.1 Religijność w okresie dorosłości w stadialnych koncepcjach religijności nurtu poznawczo-rozwojowego
2.1.1.1 Stadialna koncepcja rozwoju wiary Fowlera
2.1.1.2 Poznawczo-strukturalna koncepcja poziomu sądów religijnych Osera i Gmündera
2.1.2 Charakterystyka religijności człowieka dorosłego w koncepcjach rozwoju religijności w nurcie humanistycznym i psychodynamicznym oraz w wybranych niestadialnych ujęciach teoretycznych
2.1.2.1 Rozwojowa koncepcja orientacji religijnych nurtu humanistycznego Meadow i Kahoe
2.1.2.2 Teoria relacji z obiektem nurtu psychodynamicznego Genia
2.1.2.3 Podejście substancjalno-funkcjonalne
2.2 Poznawczo-rozwojowa koncepcja integralnego rozwoju religijności w teoretycznym ujęciu Walesy
2.2.1 Strukturalna definicja religijności człowieka i specyfika jej rozwoju]
2.2.2 Okresy rozwoju religijności człowieka
2.2.3 Uwarunkowania i czynniki rozwoju religijności
2.3 Uwarunkowania i funkcje rozwoju religijności człowieka dorosłego we współczesnych badaniach
2.3.1 Związki religijności z wiekiem i płcią osób badanych
2.3.2 Świadomość i poznanie religijne
2.3.3 Socjalizacja religijna – więź ze wspólnotą osób wierzących
2.3.4 Uczucia religijne
2.3.5 Praktyki religijne i formy wyznania wiary
2.3.6 Decyzje religijne i konwersja
2.3.7 Moralność religijna
2.3.8 Doświadczenie religijne


3. Metoda Małgorzata Tatala
3.1 Pytania i hipotezy badawcze
3.2 Charakterystyka próby
3.3 Procedura badawcza
3.4 Narzędzia badawcze

4. Wyniki Małgorzata Tatala
4.1 Różnice między okresami rozwojowymi ze względu na parametry religijności
4.2 Różnice między parametrami religijności ze względu na okresy rozwojowe


5. Dyskusja Małgorzata Tatala
5.1 Zróżnicowanie między okresami rozwojowymi ze względu na parametry religijności
5.2 Zróżnicowanie między parametrami religijności ze względu na okresy rozwojowe


Zakończenie Małgorzata Tatala
Bibliografia
Aneks
Spis tabel
Spis rysunków

Abstract
TABLE OF CONTENTS

Introduction Małgorzata Tatala


1. Psychological aspects of adulthood: structure of life, way of life and religiosity Czesław Walesa
1.1 Period of early adulthood
1.1.1 S structure of life
1.1.2 Way of life
1.1.3 Religiosity
1.2 Period of middle adulthood
1.2.1 S structure of life
1.2.2. Way of life
1.2.3 Religiosity
1.3 Period of late adulthood
1.3.1 S struf life
1.3.2 Way of life
1.3.3 Religiosity


2. Development of religiosity in early, middle and late adulthood Elżbieta Rydz
2.1 Review of contemporary theoretical conceptions of human religious development in the course of life
2.1.1 Cognitive-developmental stage conceptions of religiosity in adulthood
2.1.1.1 Stadial conception of faith development by Fowler
2.1.1.2 Cognitive-structural concept of stages of religious judgment by Oser and Gmünder
2.1.2 Adult religiosity development in the light of humanistic and psychodynamic schools of psychology and in selected non-stadial theoretical approaches
2.1.2.1 Developmental concept of religious orientations in humanistic psychology by Meadow and Kahoe
2.1.2.2 Object relations theory in psychodynamics by Genia
2.1.2.3 Substance-functional approach
2.2 Cognitive-developmental approach to the integral development of religiosity by Walesa
2.2.1 S tructural definition of religiosity and its development
2.2.2 Periods of development of religiosity
2.2.3 Determinants and factors in the development of religiosity
2.3 Determinants and functions of adult religiosity development in contemporary research
2.3.1 Associations of religiosity with age and gender
2.3.2 Religious awareness and religious cognition
2.3.3 Religious socialization – bond with the fellowship of believers
2.3.4 Religious feelings
2.3.5 Religious practices and forms of profession of faith
2.3.6 Religious decisions and conversion
2.3.7 Religious morality
2.3.8 Religious experiences


3 Method Małgorzata Tatala
3.1 Research questions and hypotheses
3.2 S ample
3.3 Research procedure
3.4 Tools


4 Results Małgorzata Tatala
4.1 Differences between developmental periods due to parameters of religiosity
4.2 Differences between parameters of religiosity due to developmental periods

5 Discussion Małgorzata Tatala
5.1 Differences between developmental periods due to parameters of religiosity
5.2 Differences between parameters of religiosity due to developmental periods


Conclusions Małgorzata Tatala
References
Appendix
Tables
Figures
Abstract

9788382880953
58 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: