Lewy baner

Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania

Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania

39,00 zł
Brutto
Ilość

Magdalena Bednarska
ISBN:
978-83-8288-101-1
Stron: 250
Format: B5

Rok wydania: 2023

 

Publikacja pt. Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania jest pozycją, jakiej nie można znaleźć na rynku wydawniczym w Polsce i zagranicą. Została opracowana na podstawie wieloletniego studiowania i pracy zawodowej wśród osób niesłyszących i słabosłyszących. Pracę uzupełniają liczne wcześniejsze badania autorki prowadzone podczas studiów doktoranckich i kwerend, w tym zagranicznej. Opracowanie nie bazuje wyłącznie na doświadczeniach własnych autorki, ale jest precyzyjnie przygotowanym materiałem, opartym metodologicznie na psychologicznym modelu religijności Stefana Hubera. Dzięki temu zostały wykonane badania z użyciem wystandaryzowanych skal do pomiaru religijności jako wyniku ogólnego (skala C-15) i dwóch wymiarów: obrazu Boga (skala OB) i emocji względem Boga (skala EtG). Dodatkowo stworzone przez autorkę narzędzia badawcze pozwoliły na pokazanie czym jest uwarunkowana religijność u młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz jaka jest wiedza religijna badanych. Wykazano podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania religijności u badanych, które mają uzasadnienie we wcześniejszych doniesieniach badawczych w Polsce i zagranicą.

Rzetelność wyników pozwoliła na wypracowanie modelu wychowania religijnego ale i wskazówek przydatnych do pracy wychowawczej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej, dzięki czemu z pracy mogą skorzystać nie tylko osoby zainteresowane obszarem religijności, prowadzące wychowanie religijne młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, ale także wszyscy zajmujący się działaniami na rzecz osób z uszkodzonym słuchem oraz zainteresowani naukami społecznymi, humanistycznymi, teologią, naukami o rodzinie.

 

Spis treści


Wykaz skrótów
Wstęp


Ro z d z i a ł 1. Osoby niesłyszące i słabosłyszące – wprowadzenie w zagadnienie
1.1 Uszkodzenie słuchu – klasyfikacje i terminologia
1.2 Psychospołeczny rozwój młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz następstwa uszkodzenia słuchu istotne z punktu widzenia kształtowania się religijności
1.2.1 Rozwój fizyczny
1.2.2 Rozwój poznawczy i językowy
1.2.3 Rozwój moralny
1.2.4 Rozwój społeczno-emocjonalny
1.2.4.1 Kultura Głuchych
1.3 Komunikacja młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w środowiskach przebywania i wychowania


Ro z d z i a ł 2. Religijność człowieka
2.1 Religia, religijność, dojrzała religijność i dojrzałość religijna – terminologia
2.2 Chrześcijańskie koncepcje religijności
2.3 Rozwój religijny i czynniki rozwoju religijnego


Ro z d z i a ł 3. Wychowanie religijne młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej
3.1 Wychowanie religijne i chrześcijańskie
3.2 Specjalne potrzeby edukacyjne młodzieży niesłyszącej
i słabosłyszącej w realizacji procesu wychowania religijnego
3.3 Wychowanie religijne młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w środowisku rodzinnym (z uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego)
3.4 Wychowanie religijne młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w środowisku szkolnym (z uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego, metod nauczania)
3.5 Wychowanie religijne młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w ośrodku duszpasterskim (z uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego – stosowanych metod) Podsumowanie


Ro z d z i a ł 4. Metodologia badań własnych
4.1 Zarys problematyki badawczej
4.2 Przedmiot, cele, problemy i hipotezy badawcze
4.3 Metoda, techniki i narzędzia badawcze
4.3.1 Skala C-15
4.3.2 Skala EtG (Emotions towards God Scale)
4.3.3 Skala OB
4.3.4 Karta indywidualna ucznia
4.3.5 Kwestionariusz ankiety
4.3.6 Test wiadomości
4.4 Etapy badań i charakterystyka procedury
4.5 Sposób analizy danych
4.6 Etyczny wymiar badań


Ro z d z i a ł 5. Struktura religijności i wiedza religijna młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej – prezentacja wyników badań własnych
5.1 Charakterystyka badanej grupy
5.2 Typ i poziom centralności religijności i jej treści w zakresie emocji do Boga i obrazu Boga u badanej młodzieży
5.2.1 Centralność religijności
5.2.2 Emocje względem Boga
5.2.3 Obraz Boga
5.2.4 Podsumowanie statystyk opisowych
5.3 Wiedza religijna badanej młodzieży
5.3.1 Analiza testu wiedzy religijnej badanej młodzieży
5.3.2 Podsumowanie testu wiedzy religijnej badanej młodzieży


Ro z d z i a ł 6. Struktura zależności pomiędzy religijnością i jej treściami a wybranymi zmiennymi u młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej
6.1 Podmiotowe uwarunkowania w zakresie religijności i jej treści u badanej młodzieży
6.1.1 Religijność a wybrane zmienne demograficzne
6.1.1.1 Religijność a wiek badanej młodzieży
6.1.1.2 Religijność a płeć badanej młodzieży
6.1.2 Religijność a rodzaj uszkodzenia słuchu
6.1.3 Religijność a dominujący sposób komunikowania się
6.1.4 Emocje do Boga badanej młodzieży a jej wiek i rodzaj uszkodzenia słuchu
6.2 Środowiskowe uwarunkowania w zakresie religijności i jej treści u badanej młodzieży
6.2.1 Religijność badanej młodzieży a religijność jej rodziców
6.2.2 Obraz Boga badanej młodzieży a religijność jej rodziców
6.2.3 Religijność badanej młodzieży a jej stosunek do nauczania Kościoła katolickiego w zakresie wybranych kwestii moralnych
6.2.3.1 Religijność młodzieży a jej stosunek do wspólnego zamieszkania mężczyzny i kobiety przed zawarciem związku małżeńskiego
6.2.3.2 Religijność młodzieży a jej stosunek do obcokrajowców
6.2.3.3 Religijność młodzieży a jej stosunek do antykoncepcji i planowania rodziny
6.2.3.4 Religijność młodzieży a jej stosunek do współżycia przed zawarciem związku małżeńskiego
6.2.3.5 Religijność młodzieży a jej stosunek do metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro
6.2.3.6 Religijność młodzieży a jej stosunek do aborcji
6.2.3.7 Religijność młodzieży a jej stosunek do rozwodu
6.2.3.8 Religijność młodzieży a jej stosunek do eutanazji
6.2.3.9 Religijność młodzieży a jej stosunek do kary śmierci


Ro z d z i a ł 7. Dyskusja uzyskanych wyników badań własnych i implikacje płynące z badań
7.1 Podmiotowe uwarunkowania w zakresie religijności i jej treści u badanej młodzieży
7.1.1 Podsumowanie zależności między religijnością i jej treściami u badanej młodzieży
7.2 Środowiskowe uwarunkowania w zakresie religijności i jej treści u badanej młodzieży
7.2.1 Religijność i obraz Boga badanej młodzieży a religijność jej rodziców
7.2.1.1 Podsumowanie zależności między religijnością i obrazem Boga badanej młodzieży a religijnością rodziców
7.2.2 Religijność badanej młodzieży a jej stosunek do nauczania Kościoła katolickiego w zakresie wybranych kwestii moralnych
7.2.2.1 Podsumowanie zależności między religijnością badanej młodzieży a jej stosunkiem do nauczania Kościoła katolickiego w zakresie wybranych kwestii moralnych
7.3 Podsumowanie wyników badań
7.4 Implikacje płynące z badań


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Abstract

 

9788382881011
7 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: