Lewy baner

Język grecki Nowego Testamentu, tom I i tom II

Język grecki Nowego Testamentu, tom I i tom II

150,00 zł
Brutto
Ilość

Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. Tom 15

Ks. Andrzej Piwowar TOM I

ISBN: 978-83-8288-058-8
Stron: 681
Format: 30 cm x 21,5 cm (oprawa twarda)
Rok wydania: 2022

 

Książka jest podręcznikiem do nauki biblijnego języka greckiego Nowego Testamentu. Zawiera całość gramatyki, która pozwala na rozpoznanie i określenie wszystkich form słów greckich znajdujących się w greckim tekście NT. Całość materiału została podzielona na 60 jednostek dydaktycznych. Podręcznik zawiera rozbudowane ćwiczenia, dzięki którym uczący się będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę i praktycznie ją zastosować. W ich skład wchodzą formy do rozpoznania oraz zdania do tłumaczenia. Ćwiczenia w każdej lekcji są podzielone na dwie części. Pierwsza określona jako poziom podstawowy zawiera zdanie do tłumaczenia oraz formy czasownikowe i rzeczownikowo-przymiotnikowe do rozpoznania. Druga, poziom rozszerzony, zawiera analogiczny typ ćwiczeń, choć na tym poziomie są również formy czasownikowe do utworzenia. Oba poziomy różnią się nie tylko stopniem trudności, ale również tym, że w tomie II podane są klucze do ćwiczeń z poziomu podstawowego. Może więc on być użyty przez osoby, które samodzielnie chcą uczyć się języka greckiego. Klucz do ćwiczeń z poziomu zaawansowanego nie został podany, ponieważ służą one do pracy z lektorem podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych na kursach lub wykładach akademickich. Oczywiście ćwiczenia zawarte w każdej lekcji są dostosowane do poziomu znajomości gramatyki na danym etapie jej nauki. Podręcznik zawiera również podstawowe wiadomości dotyczące składni greckiej, co pozwoli uczącym się tego języka na poprawne i właściwe tłumaczenie zdań podanych w ćwiczeniach. Tom II obok klucza do ćwiczeń z poziomu podstawowego zawiera również słownik (jest to zbiór wszystkich słów z 60 lekcji tomu I) oraz paradygmaty, które są przydatne w powtarzaniu materiału i w jego utrwalaniu.

 

Ks. Andrzej Piwowar TOM II

ISBN: 978-83-8288-057-1
Stron: 391
Format: 30 cm x 21,5 cm (oprawa twarda)
Rok wydania: 2022

 

SPIS TREŚCI TOM I
Wstęp
Wykaz skrótów


LEKCJA 1
1. Alfabet grecki – 2. Przydech (spiritus) – 3. Akcent – 4. Prawa głosowe –
5. ̔Η κοινὴ διάλεκτος – Ćwiczenia


LEKCJA 2
1. Dwie grupy czasowników w języku greckim – 2. Wprowadzenie do fleksji czasownika (koniugacje) – 3. Wprowadzenie do fleksji rzeczownika (deklinacje) – 4. Przypadki – 5. Rodzaj gramatyczny – 6. Rodzajnik – 7. Deklinacja rodzajnika – 8. Znaki interpunkcyjne – Ćwiczenia


LEKCJA 3
1. Znaczenie i użycie indicativus praesentis – 2. Temat praesentis a temat słowny czasownika – 3. Końcówki osobowe strony czynnej – 4. Indicativus praesentis activi czasownika λύω – 5. Indicativus praesentis czasownika εἰμί – 6. II deklinacja – rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ος – 7. Użycie nominatiwu – 8. Orzeczenie nominalne – 9. Użycie orzeczeniowe (predykatywne) przymiotnika – 10. Użycie przydawkowe (atrybutywne) przymiotnika – 11. Substantywizacja przymiotników –
Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 4
1. Indicativus imperfecti – 2. Indicativus imperfecti activi czasownika λύω –
3. Powiększenie (przedrostek ἐ-) – 4. Indicativus imperfecti czasownika εἰμί – 5. Czasowniki złożone – 6. Odmiana rzeczowników II deklinacji rodzaju nijakiego zakończonych na -ον – 7. Zasada zgodności podmiotu w rodzaju nijakim z orzeczeniem – 8. Zaimek względny określony –
9. Genetivus – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 5
1. Indicativus futuri – 2. Indicativus futuri activi czasownika λύω – 3. Indicativus futuri czasownika εἰμί – 4. Czasowniki o tematach praesentis zakończonych na -ζ – 5. Rzeczowniki ściągnięte (kontrahowane) II deklinacji – 6. Dativus – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 6
1. Imperativus praesentis – 2. Imperativus praesentis activi czasownika λύω – 3. Imperativus praesenstis czasownika εἰμί – 4. I deklinacja – 5. Odmiana przymiotników – 6. Imiona własne obcego pochodzenia – 7. Accusativus – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 7
1. Użycie koniunktiwu w grece nowotestamentalnej – 2. Coniunctivus praesentis activi czasownika λύω – 3. Coniunctivus praesentis czasownika εἰμί – 4. Zaimki wskazujące – 5. Odmiana rzeczowników I deklinacji rodzaju męskiego – 6. Zaimek osobowy pierwszej osoby – 7. Emfaza i użycie wyraźne zaimka osobowego – 8. Vocativus – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 8
1. Optativus – 2. Optativus praesentis activi czasownika λύω – 3. Optativus praesentis czasownika εἰμί – 4. Zaimek osobowy drugiej osoby – 5. Przymiotnik i zaimek osobowy αὐτός – 6. Użycie zwrotne i niezwrotne αὐτός – 7. Rzeczowniki ściągnięte (kontrahowane) I deklinacji –
Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 9
1. Infinitivus (bezokolicznik) – 2. Infinitivus praesentis activi czasownika λύω – 3. Infinitivus praesentis czasownika εἰμί – 4. Infinitivus futuri – 5. Infinitivus futuri activi czasownika λύω – 6. Infinitivus futuri czasownika εἰμί – 7. Accusativus cum infinitivo (ACI) – 8. Tryb warunkowy typu realis (warunek rzeczywisty) – 9. III deklinacja – wiadomości ogólne – 10. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat zakończony jest spółgłoską gardłową – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 10
1. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat zakończony jest na -ντ – 2. Participium (imiesłów) – 3. Participium praesentis activi – 4. Participium praesentis activi czasownika λύω – 5. Participium praesentis czasownika εἰμί – 6. Participium futuri activi – 7. Participium futuri activi czasownika λύω – 8. Participium futuri czasownika εἰμί – 9. Użycie participium – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 11
1. Aoristum – 2. Indicativus aoristi activi czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską wargową – 4. Zaimek pytajny akcentowany τίς – 5. Tryb warunkowy typu irrealis (warunek nierzeczywisty) – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 12
1. Imperativus aoristi activi czasownika λύω – 2. Czasowniki, których temat czasu teraźniejszego zakończony jest na -σσ – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską zębową – 4. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską nosową -ν – 5. Zaimek nieokreślony τις, τι –
Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 13
1. Coniunctivus aoristi activi czasownika λύω – 2. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony spółgłoską płynną (-λ, -ρ) – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jestmzakończony na -ι/-ει – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 14
1. Optativus aoristi activi czasownika λύω – 2. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony na -υ/-ευ – 3. Zaimek względny
uogólniający ὅστις – 4. Tryb warunkowy typu eventualis lub probabilitatis (okres prospektywny – realia futuri) – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 15
1. Infinitivus aoristi activi czasownika λύω – 2. Participium aoristi activi czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczowników III deklinacji rodzaju nijakiego, których temat jest zakończony spółgłoską zębową (-τ) – 4. Tryb warunkowy typu potentialis czyli possibilis – 5. Podsumowanie wiadomości o trybach warunkowych w języku greckim – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 16
1. Perfectum – 2. Formowanie perfectum – 3. Indicativus perfecti activi czasownika λύω (perfectum „słabe”) – 4. Indicativus perfecti activi czasownika γράφω (perfectum „mocne”) – 5. Formowanie reduplikacji (zdwojenia) – 6. Zmiany zakończenia tematu spowodowane przez dodanie -k- – 7. Zaimki zwrotne ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ i ἑαυτοῦ – 8. Zaimek wyrażający wzajemność ἀλλήλων – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 17
1. Plusquamperfectum – 2. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat zakończony jest dyftongiem – 3. Zaimek wskazujący ὅδε – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 18
1. Infinitivus perfecti activi czasownika λύω – 2. Participium perfecti activi czasownika λύω – 3. Coniunctivus perfecti activi czasownika λύω – 4. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony na -ες – 5. Odmiana rzeczowników III deklinacji, których temat jest zakończony na -ασ i -οσ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 19
1. Strona medialna – 2. Indicativus praesentis medii czasownika λύω –
3. Odmiana przymiotników II kategorii, których temat jest zakończony na -αντ – 4. Liczebniki w języku greckim – 5. Deklinacja liczebnika εἷς – 6. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze ἐμός, ἡμέτερος, σός i ὑμέτερος – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 20
1. Indicativus imperfecti medii czasownika λύω – 2. Imperativus praesentis medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotników II kategorii o trzech zakończeniach, których temat jest zakończony na -οντ – 4. Odmiana liczebników głównych δύο, τρεῖς i τέσσαρες – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 21
1. Coniunctivus praesentis medii czasownika λύω – 2. Optativus praesentis medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotników II kategorii o trzech zakończeniach, których temat jest zakończony na -υ/-ευ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 22
1. Participium praesentis medii czasownika λύω – 2. Infinitivus praesentis medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotnika nieregularnego μέγας, μεγάλη, μέγα – 4. Odmiana przymiotnika πολύς, πολλή, πολύ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 23
1. Indicativus futuri medii czasownika λύω – 2. Infinitivus futuri medii czasownika λύω – 3. Participium futuri medii czasownika λύω – 4. Odmiana przymiotników I kategorii o dwóch zakończeniach – 5. Alfa privativum – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 24
1. Indicativus aoristi medii czasownika λύω – 2. Imperativus aoristi medii czasownika λύω – 3. Odmiana przymiotników II kategorii o dwóch zakończeniach – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 25
1. Coniunctivus aoristi medii czasownika λύω – 2. Optativus aoristi medii czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczownika μάρτυς – 4. Przymiotniki II kategorii o trzech zakończeniach, których temat jest zakończony na -ν – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 26
1. Participium aoristi medii czasownika λύω – 2. Infinitivus aoristi medii czasownika λύω – 3. Stopień wyższy przymiotników nieregularnych –
4. Dwie formy porównania przymiotników – 5. Inne użycie stopnia wyższego przymiotnika – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 27
1. Indicativus perfecti medii czasownika λύω – 2. Indicativus plusquamperfecti medii czasownika λύω – 3. Participium perfecti medii czasownika λύω – 4. Tworzenie perfectum strony medialnej czasowników, których tematy są zakończone spółgłoskami gardłowymi, wargowymi, zębowymi, nosowymi i płynnymi – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 28
1. Imperativus perfecti medii czasownika λύω – 2. Infinitivus perfecti medii czasownika λύω – 3. Coniunctivus i optativus perfecti medii czasownika λύω – 4. Stopień najwyższy przymiotników nieregularnych (gradus superlativus) – 5. Użycie przysłówka μᾶλλον do tworzenia stopnia wyższego przymiotników – 6. Użycie przysłówka ὥστε – zdania wynikowe i skutkowe – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 29
1. Strona bierna – 2. Indicativus praesentis passivi czasownika λύω –
3. Indicativus imperfecti passivi czasownika λύω – 4. Imperativus praesentis passivi czasownika λύω – 5. Coniunctivus praesentis passivi czasownika λύω – 6. Optativus praesentis passivi czasownika λύω – 7. Participium praesentis passivi czasownika λύω – 8. Infinitivus praesentis passivi czasownika λύω – 9. Odmiana przymiotników ściągniętych I kategorii – 10. Spójnik zdań czasowych ὅταν – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 30
1. Strona bierna aorystu „słabego” i „mocnego” – 2. Indicativus aoristi passivi czasownika λύω – 3. Imperativus aoristi passivi czasownika
λύω – 4. Odmiana przymiotników ściągniętych – ciąg dalszy – 5. Użycie genetiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 31
1. Coniunctivus aoristi passivi czasownika λύω – 2. Optativus aoristi passivi czasownika λύω – 3. Odmiana rzeczownika χάρις – 4. Użycie
datiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 32
1. Participium aoristi passivi czasownika λύω – 2. Infinitivus aoristi passivi czasownika λύω – 3. Reguły tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników – stopniowanie tematowe – 4. Odmiana rzeczownika χείρ – 5. Użycie akusatiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 33
1. Aoryst strony biernej „mocny” – 2. Formy aorystu strony biernej czasownika γράφω – 3. Odmiana rzeczownika ἀνήρ – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 34
1. Indicativus futuri passivi czasownika λύω – 2. Participium futuri passivi czasownika λύω – 3. Infinitivus futuri passivi czasownika λύω – 4. Formy futurum strony biernej czasowników tworzących aoryst „mocny” strony biernej – 5. Użycie koniunktiwu – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 35
1. Formy perfectum i plusquamperfectum strony biernej – 2. Użycie urzeczownikowionego bezokolicznika – 3. Formy podstawowe czasownika – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 36
1. Formy strony czynnej aorystu asygmatycznego – tematycznego, zwanego też „mocnym” – 2. Formy aoristi activi czasownika βάλλω – 3. Formy podstawowe czasownika βάλλω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 37
1. Formy strony medialnej aorystu asygmatycznego („mocnego”) – 2. Czasownik nieregularny ἄγω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 38
1. Czasowniki deponentia – 2. Genetivus absolutus – 3. Czasownik nieregularny ἔρχομαι – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 39
1. Verba contracta (czasowniki ściągnięte) – 2. Reguły ściągnięcia tematów czasowników zakończonych na -ε – 3. Formy podstawowe czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ε – 4. Formy praesentis activi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ε – 5. Czasownik nieregularny γίνομαι – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 40
1. Formy praesentis medii/passivi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ε – 2. Czasowniki dwuzgłoskowe o tematach zakończonych na -ε – 3. Czasowniki nieregularne καλέω i δέω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 41
1. Futurum activi i medii czasowników o tematach słownych zakończonych spółgłoskami płynnymi i nosowymi (futurum asygmatyczne) – 2. Aoristum activi i medii czasowników o tematach słownych zakończonych spółgłoską płynną i nosową – 3. Użycie optatiwu – 4. Czasowniki nieregularne στέλλω, κρίνω i ἀγγέλλω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 42
1. Reguły ściągnięcia tematów czasowników zakończonych na -α – 2. Formy podstawowe czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -α – 3. Formy praesentis activi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -α – 4. Czasowniki nieregularne ὁράω i ἔχω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 43
1. Formy praesentis medii/passivi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -α – 2. Czasowniki nieregularne λέγω i αἴρω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 44
1. Reguły ściągnięcia tematów czasowników zakończonych na -ο – 2. Formy podstawowe czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ο – 3. Formy praesentis activi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ο – 4. Czasowniki nieregularne φέρω i ἐγείρω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 45
1. Formy praesentis medii/passivi czasowników ściągniętych, których temat jest zakończony na -ο – 2. Konstrukcja peryfrastyczna (opisowa) – 3. Czasowniki nieregularne λαμβάνω i ἀποθνῄσκω – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 46
1. Aoryst rdzeniowy (atematyczny lub pierwiastkowy) – 2. Formy aorystu strony czynnej czasownika γινώσκω – 3. Formy aorystu strony czynnej
czasownika βαίνω – 4. Czasowniki nieregularne γινώσκω i βαίνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 47
1. Czasownik οἶδα: formy perfectum – znaczenie czasu teraźniejszego – 2. Formy czasownika οἶδα – 3. Inne czasowniki, które mają formę perfectum i znaczenie czasu teraźniejszego – 4. Czasowniki nieregularne πορεύομαι i πίπτω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 48
1. Czasowniki zakończone na -μι – II koniugacja (atematyczna, bezspójkowa) – 2. Formy praesentis activi czasownika δίδωμι – 3. Formy aoristi activi czasownika δίδωμι – 4. Czasowniki nieregularne δίδωμι i ἀποκτείνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 49
1. Formy praesentis medii/passivi czasownika δίδωμι – 2. Indicativus aoristi medii czasownika δίδωμι – 3. Czasowniki nieregularne ζάω i ἀνοίγω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 50
1. Formy praesentis activi czasownika τίθημι – 2. Formy aoristi activi czasownika τίθημι – 3. Czasowniki nieregularne τίθημι i πίνω – Słowniczek
– Ćwiczenia


LEKCJA 51

1. Formy praesentis medii/passivi czasownika τίθημι – 2. Formy aoristi medii czasownika τίθημι – 3. Formy praesentis passivi
czasownika κεῖμαι – 4. Czasowniki nieregularne πείθω i σπείρω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 52
1. Formy podstawowe czasownika ἵστημι – 2. Formy praesentis activi czasownika ἵστημι – znaczenie przechodnie – 3. Formy aoristi activi czasownika ἵστημι – 4. Indicativus perfecti activi czasownika ἵστημι – 5. Czasownik nieregularny πάσχω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 53
1. Formy praesentis medii/passivi czasownika ἵστημι – 2. Czasowniki ἱστάνω i στήκω – 3. Czasowniki nieregularne χαίρω, ἁμαρτάνω i κλαίω – Słowniczek – Ćwiczenia

LEKCJA 54
1. Formy praesentis activi czasownika δείκνυμι – 2. Inne czasowniki, które odmieniają się w praesens jak δείκνυμι – 3. Czasowniki nieregularne δείκνυμι, ἀπόλλυμι, ὀμνύμι, στρέφω i φαίνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 55
1. Formy praesentis medii/passivi czasownika δείκνυμι – 2. Czasowniki nieregularne φεύγω, ἥκω i μανθάνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 56
1. Formy praesentis activi czasownika ἵημι – 2. Formy aoristi activi czasownika ἵημι – 3. Formy praesentis med./pass. czasownika ἵημι – 4. Formy aoristi medii czasownika ἵημι – 5. Czasowniki nieregularne ἵημι, αἱρέω/αἱρέομαι i λείπω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 57
1. Formy czasownika φημί – 2. Formy czasownika εἶμι – 3. Stopień wyższy i najwyższy przysłówków – 4. Czasownik nieregularny πίμπλημι – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 58
1. Formy praesentis medii/passivi (deponens) czasownika δύναμαι – 2. Formy nieregularne stopnia wyższego i najwyższego przysłówków – 3. Czasowniki nieregularne μιμνῄσκομαι i τρέχω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 59
1. Formy praesentis medii/passivi (deponens) czasownika κάθημαι – 2. Czasowniki nieregularne κάθημαι, ἐλέγχω, τρέπω, τίκτω i κερδαίνω – Słowniczek – Ćwiczenia


LEKCJA 60
1. Czasowniki nieregularne χέω, ἐσθίω, εὑρίσκω, ξεραίνω, καίω, τυγχάνω i ἐάω – Słowniczek – Ćwiczenia


Indeks tekstów cytowanych
Indeks rzeczowy
Bibliografia

 

SPIS TREŚCI TOM II
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 3
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 4
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 5
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 6
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 7
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 8
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 9
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 10
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 11
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 12
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 13
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 14
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 15
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 16
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 17
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 18
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 19
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 20
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 21
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 22
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 23
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 24
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 25
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 26
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 27
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 28
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 29
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 30
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 31
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 32
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 33
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 34
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 35
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 36
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 37
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 38
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 39
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 40
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 41
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 42
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 43
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 44
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 45
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 46
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 47
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 48
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 49
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 50
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 51
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 52
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 53
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 54
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 55
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 56
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 57
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 58
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 59
Klucz do ćwiczeń podstawowych – lekcja 60
Słownik
Paradygmaty 1
Paradygmaty 2
Paradygmaty 3
Aneks 1
Aneks 2

9788382880564
136 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: