Lewy baner

Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego

Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego

60,00 zł
Brutto
Ilość

Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. Tom 11

Thomas O. Lambdin

Tłumaczenie ks. Henryk Drawnel SDB, Bartłomiej Sokal
ISBN:
978-83-7702-518-5
Stron: 608
Format: A4
Rok wydania: 2012 (wydanie drugie)

Gramatyka prof. Thomasa O. Lambdina uważana jest za jeden z najlepszych podręczników języka hebrajskiego biblijnego. Częste stosowanie przez Lambdina transliteracji tekstu oraz form gramatycznych nie tylko ułatwia naukę, lecz również ukazuje problematykę gramatyczną w sposób, który nie zawsze jest możliwy przy wyłącznym używaniu w dydaktyce alfabetu języka starożytnego. Problematyka językoznawcza podzielona jest na krótkie jednostki, które skupiają się na jednym zagadnieniu. Każda lekcja zawiera słowniczek, w którym kolejność wprowadzania słówek zależy od częstotliwości ich występowania w tekście biblijnym. Osobną kategorię w słowniczkach stanowią wyrażenia idiomatyczne. Szczególną zaletą tego podręcznika jest duża liczba ćwiczeń opartych na tekstach biblijnych oraz szybkie wprowadzanie w ćwiczeniach uproszczonych tekstów biblijnych.


SPIS TREŚCI

Od tłumaczy
Przedmowa
Wstęp

Głoski i pisownia
1. Głoski języka hebrajskiego biblijnego. 2. Podział na sylaby. 3. Akcent. 4. Spółgłoski begadkepat. 5. Redukcja samogłosek. 6. Specyficzne właściwości spółgłosek gardłowych oraz r. 7. Alfabet hebrajski. 8. Niektóre właściwości hebrajskiej ortografii (pisowni). 9. Dagesz. 10. Znaki samogłoskowe. 11. Meteg.

Lekcja 1.
12. Rodzaj rzeczownika. 13. Liczba. 14. Rodzajnik określony. 15. Przyimki. 16. Zdania z orzeczeniami przysłówkowymi. 17. Słowniczek I.

Lekcja 2.
18. Rodzajnik określony (kontynuacja). 19. Liczba mnoga rzeczowników. 20. Słowniczek II.

Lekcja 3.
21. Rodzajnik określony (zakończenie). 22. Przymiotniki. 23. Użycie przymiotników. 24. Słowniczek III.

Lekcja 4.
25. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 26. Imiesłów czynny. 27. Partykuła dopełnienia bliższego. 28. Słowniczek IV.

Lekcja 5.
29. Przyimki. 33. Słowniczek V.

Lekcja 6.
34. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 35. Imiesłowy (kontynuacja). 36. Słowniczek VI.

Lekcja 7.
37. Orzekanie istnienia. 39. Słowniczek VII.

Lekcja 8.
40. Zaimki wskazujące. 41. Imiesłowy (kontynuacja). 42. Słowniczek VIII.

Lekcja 9.
44. Znaczenie perfectum. 45. Szyk wyrazów w zdaniu czasownikowym. 47. Słowniczek IX.

Lekcja 10.
48. Perfectum czasowników ze spółgłoskami gardłowymi w rdzeniu. 50. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 51. Słowniczek X.

Lekcja 11.
52. Perfectum czasowników III-Alef: 53. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 56. Słowniczek XI.

Lekcja 12.
59. Słowniczek XII.

Lekcja 13.
60. Zdania z orzeczeniem rzeczownikowym. 62. Liczba mnoga rzeczowników (zakończenie). 63. Słowniczek XIII.

Lekcja 14.
67. Słowniczek XIV.

Lekcja 15.
71. Słowniczek XV.

Lekcja 16.
72. Status constructus. 73. Status constructus rzeczowników liczby pojedynczej. 74. Słowniczek XVI.

Lekcja 17.
75. Pomniejsze rodzaje status constructus w liczbie pojedynczej. 76. Status constructus rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ah. 77. Słowniczek XVII.

Lekcja 18.
78. Status constructus liczby mnogiej rzeczowników zakończonych na -îm. 79. Status constructus liczby mnogiej rzeczowników zakończonych na -ôt. 80. Słowniczek XVIII.

Lekcja 19.
81. Niezależna (podmiotowa) forma zaimków osobowych. 82. Zaimki pytajne. 84. Słowniczek XIX.

Lekcja 20.
85. Rzeczowniki z przyrostkami zaimkowymi. 86. Słowniczek XX.

Lekcja 21.
87. Czasowniki wyrażające stan. 89. Słowniczek XXI.

Lekcja 22.
90. Imperfectum. 91. Znaczenie imperfectum. 92. Liczba podwójna. 93. Słowniczek XXII.

Lekcja 23.
94. Imperfectum z samogłoską tematyczną a. 95. Imperfectum czasowników III-Alef. 97. Słowniczek XXIII.

Lekcja 24.
98. Sekwencje narracyjne. 99. Rzeczowniki segolowe. 100. Uwagi na temat niektórych przyimków. 101. Słowniczek XXIV.

Lekcja 25.
102. Tryb rozkazujący. 103. Imperfectum i tryb rozkazujący czasowników I-gardłowej. 104. Rzeczowniki segolowe (kontynuacja) 105. Słowniczek XXV.

Lekcja 26.
106. Iussivus i cohorativus. 107. Sekwencje z trybem rozkazującym, iussivem i cohortativem. 108. Imperfectum i pokrewne formy czasowników I-Alef. 109. Słowniczek XXVI.

Lekcja 27.
110. Zdania i wyrażenia czasowe. 111. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zako ńczone na -et i -at. 113. Słowniczek XXVII.

Lekcja 28.
114. Infinitivus constructus. 115. Niektóre zastosowania infinitivus constructus. 116. Końcowe uwagi na temat niektórych rodzajów rzeczowników. 117. Słowniczek XXVIII.

Lekcja 29.
118. Imperfectum i pokrewne formy czasowników I-Nun. 119. Słowniczek XXIX.

Lekcja 30.
120. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników I-Yod. 121. Słowniczek XXX.

Lekcja 31.
122. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników III-H􀆝. 123. Słowniczek XXXI.

Lekcja 32.
124. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników pustych (II-Waw/Yod). 125. Słowniczek XXXII.

Lekcja 33.
126. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników geminowanych. 127. Słowniczek XXXIII.

Lekcja 34.
128. Imiesłów bierny. 129. Infinitivus absolutus. 130. Liczebniki od 3 do 10. 131. Słowniczek XXXIV.

Lekcja 35.
134. Słowniczek XXXV.

Lekcja 36.
138. Słowniczek XXXVI.

Lekcja 37.
139. Czasowniki pochodne. 140. Znaczenie czasowników w Nif'alu. 141. Tematy oraz fleksja czasownika w Nif'alu. 142. Słowniczek XXXVII.

Lekcja 38.
143. Tematy oraz fleksja czasownika w Nif'alu (kontynuacja). 144. Mieszane rodzaje czasowników w Nif'alu. 145. Słowniczek XXXVIII.

Lekcja 39.
146. Tematy oraz fleksja czasownika w Nif'alu (zakończenie). 147. Słowniczek XXXIX.

Lekcja 40.
148. Znaczenie Pi'elu. 149. Tematy oraz fleksja czasownika w Pi'elu. 150. Słowniczek XL.

Lekcja 41.
151. Tematy oraz fleksja czasownika w Pi'elu (zakończenie). 152. Formy pauzalne. 153. Słowniczek XLI.

Lekcja 42.
154. Pu'al. 155. Prokliza, cofnięcie akcentu oraz dagesz łączący. 156. Słowniczek XLII.

Lekcja 43.
157. Znaczenie czasowników w Hif'ilu. 158. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu. 159. Słowniczek XLIII.

Lekcja 44.
160. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 161. Więcej o liczebnikach. 162. Słowniczek XLIV.

Lekcja 45.
163. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 164. Liczebniki 11-19. 165. Słowniczek XLV.

Lekcja 46.
166. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 167. Liczebniki 21-19. 168. Słowniczek XLVI.

Lekcja 47.
169. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 171. Słowniczek XLVII.

Lekcja 48.
172. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (zakończenie). 173. Hendiadys czasownikowy i pokrewne idiomy. 174. Słowniczek XLVIII.

Lekcja 49.
175. Hof'al. 176. Słowniczek XLIX.

Lekcja 50.
177. Hitpa'el. 178. Słowniczek L.

Lekcja 51.
179. Qal bierne. 180. Polel, Polal i Hitpolel. 181. Inne rodzaje czasowników. 182. Końcowe uwagi na temat liczebników. 183. Słowniczek LI.

Lekcja 52.
184. Czasowniki z przyrostkami dopełnienia bliższego. 185. Przyrostki dope łnienia bliższego z perfectum 3. os. l.poj. r.m. 186. Przyrostki dopełnienia bliższego z perfectum 2. os. l.poj. r.m. 187. Słowniczek LII.

Lekcja 53.
188. Przyrostki dopełnienia bliższego z perfectum 3. os. l.poj. r.ż. 189. Przyroski dopełnienia bliższego z pozostałymi formami perfectum. 190. Niektóre nieregularne czasowniki w Qalu. 191. Słowniczek LIII.

Lekcja 54.
192. Przyrostki dopełnienia bliższego z imperfectum. 193. Przyrostki dopełnienia bliższego z trybem rozkazującym. 194. Przyrostki dopełnienia bliższego z infinitivus constructus. 195. Słowniczek LIV.

Lekcja 55.
196. Zdania warunkowe. 197. Końcowe uwagi na temat sekwencji zdaniowych. 198. Słowniczek LV.

Dodatek A.
Klasyfikacja rodzajów rzeczowników

Dodatek B.
Główne formy czasowników w Qalu według rodzajów rdzenia

Dodatek C.
Synopsa koniugacji pochodnych

Dodatek D.
Tablica chronologiczna

Dodatek E.
Podstawowa bibliografia

Dodatek F.
Słowniczek terminów pomocniczych do studium hebrajskiego biblijnego

Słownik hebrajsko-polski
Słownik polsko-hebrajski
Skorowidz

9788377025185
88 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: