Lewy baner

Małżeństwo jako sakrament. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodych małżonków diecezji siedleckiej

Małżeństwo jako sakrament. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodych małżonków diecezji siedleckiej

38,00 zł
Brutto
Ilość

Grzegorz Pyźlak

ISBN: 978-83-8288-061-8
Stron: 135
Format: A5
Rok wydania: 2022

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział I. Teologiczne podstawy małżeństwa
1. Trynitarny charakter małżeństwa
1.1. Bóg Ojciec źródłem miłości
1.2. Jezus Oblubieniec
1.3. Obecność Ducha Świętego w małżeństwie
2. Małżeństwo w zamyśle Boga Stwórcy
2.1. Bóg twórcą małżeństwa
2.2. Małżeństwo a grzech pierworodny
2.3. Ustanowienie sakramentu małżeństwa
2.4. Małżeństwo jako tajemnica
2.5. Seksualność jako konstytutywny wymiar osoby


Rozdział II. Sakramentalność małżeństwa
1. Sakramentalny charakter małżeństwa
2. Łaska sakramentu małżeństwa
3. Cele małżeństwa
4. Przymioty małżeństwa
5. Szafarz sakramentu małżeństwa


Rozdział III. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych
1. Znajomość teologicznych podstaw małżeństwa
2. Rozumienie sakramentalności małżeństwa


Rozdział IV. Wnioski i postulaty pastoralne
1. Pogłębianie znajomości teologicznych podstaw małżeństwa
2. Troska o umocnienie wiedzy dotyczącej sakramentalności małżeństwa

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel

 


Summary
The contents
Index of Abbreviations
Introduction


Chapter I. Theological Bases of Marriage
1. Trinitarian nature of marriage
1.1. God the Father as a source of love
1.2. Jesus the Bridegroom
1.3. The presence of the Holy Spirit in marriage
2. Marriage in God the Creator’s Plan
2.1. God as the creator of marriage
2.2. Marriage and the original sin
2.3. Establishing the sacrament of marriage
2.4. Marriage as a mystery
2.5. Sexuality as the constitutive dimension of a person


Chapter II. The Sacramental Nature of Marriage
1. The sacramental nature of marriage
2. The grace of the sacrament of marriage
3. The aims of marriage
4. The qualities of marriage
5. The minister of the sacrament of marriage


Chapter III. The Results of Conducted Empirical Research
1. The knowledge of theological bases of marriage
2. Understanding the sacramental nature of marriage


Chapter IV. Conclusions and Pastoral Demands
1. Deepening the knowledge of theological bases of marriage
2. The care for strengthening the awareness of the sacramental nature of marriage
8 The contents


Ending
Bibliography
Index of Charts
Summary

9788382880618
35 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: