Lewy baner

Wielkopiątkowa ektenia na tle dwudziestowiecznych reform liturgicznych w świetle zasady lex orandi - lex credendi

Wielkopiątkowa ektenia na tle dwudziestowiecznych reform liturgicznych w świetle zasady lex orandi - lex credendi

30,00 zł
Brutto
Ilość

Seria: W poszukiwaniu kościoła Chrystusowego. VI

Dawid Mielnik
ISBN:
978-83-8288-033-5
Stron: 182
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

Spis treści


Wprowadzenie


Rozdział I: Zagadnienia wstępne i rubrycystyczne
1. Kolejne dokumenty zmieniające wielkopiątkową modlitwę wiernych
2. Nomenklatura
3. Miejsce w strukturze liturgii wielkopiątkowej
4. Układ, liczba oraz podział modlitw
5. Techniczna strona realizacji modlitw


Rozdział II: Analiza diachroniczna poszczególnych modlitw
1. Modlitwa za Kościół
2. Modlitwa za papieża
3. Modlitwa za wszystkie stany Kościoła
4. Modlitwa za władzę świecką
5. Modlitwa za katechumenów
6. Modlitwa za uciśnionych
7. Modlitwa za niekatolików
8. Modlitwa za żydów
9. Modlitwa za niechrześcijan


Rozdział III: Zasadnicze kierunki zmian wielkopiątkowej ektenii oraz główne tematy teologiczne dokonanych modyfikacji
1. Odnowiony porządek Wielkiego Tygodnia
2. Variationes in ordinem Hebdomadae Sanctae inducendae
3. Odnowiony Mszał Rzymski
4. Zagadnienie samego faktu wprowadzenia zmian
5. Problem możliwości osiągnięcia zbawienia poza Kościołem
6. Kwestia relacji niekatolików do Kościoła
7. Problematyka wpływu Kościoła na rzeczywistość doczesną
8. Zagadnienie niejednoznaczności pewnych sformułowań

Zakończenie

Bibliografia

Aneks 1: Zestawienie sukcesji modlitw wielkopiątkowej ektenii

Aneks 2: Tłumaczenie wielkopiątkowej modlitwy wiernych według Mszału Benedykta XV

Aneks 3: Synoptyczne zestawienie poszczególnych modlitw z rubrykami w wybranych edycjach typicznych Mszałów

Indeks źródeł

Indeks osobowy

Summary

 

Table of contents

Introduction


Chapter I: Introductory and rubric issues
1. Subsequent documents changing the Good Friday prayer of the faithful
2. Nomenclature
3. Place in the structure of the Good Friday liturgy
4. Arrangement, number and division of the prayers
5. The technical side of the implementation of the prayers


Chapter II: Diachronic analysis of individual prayers
1. Prayer for the Church
2. Prayer for the Pope
3. Prayer for all states of the Church
4. Prayer for secular power
5. Prayer for the catechumens
6. Prayer for the oppressed
7. Prayer for non-Catholics
8. Prayer for the Jewish people
9. Prayer for non-Christians


Chapter III: The main directions of changes in the Good Friday oration and the main theological themes of the modifications
1. Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus
2. Variationes in ordinem Hebdomadae Sanctae inducendae
3. Renewed Roman Missal
4. The very fact of introducing changes
5. The possibility of attaining salvation outside the Church
6. The relation of non-Catholics, Jews and non-Christians to the Church
7. The influence of the Church on the temporal reality
8. The ambiguity of certain formulations


Conclusion

Bibliography

Appendix 1: List of the Good Friday Prayers

Annex 2: Translation of the Good Friday prayer of the faithful according to the Missal of Benedict XV

Annex 3: Synoptic list of individual prayers with the rubrics in selected editions of typical Missals

Index of source

Index of people

Summary

Table of contents

9788382880335
83 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: