Lewy baner

  • Nowy
Jezus jest Sensem. Fundamentalna chrystologia sensu inspirowana twórczością Josepha Ratzingera

Jezus jest Sensem. Fundamentalna chrystologia sensu inspirowana twórczością Josepha Ratzingera

56,00 zł
Brutto
Ilość

Ks. Jacenty Mastej
ISBN:
978-83-8288-154-7
Stron: 295
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2024

 

Cel niniejszej publikacji zostanie zrealizowany przez prezentację sensu objawionego w misteriach życia Jezusa oraz w Jego słowach. Wydarzenia oraz słowa odsłaniają sens, którym żyje Jezus i który On jako Boży Syn objawia ludziom. Mamy zatem do czynienia z odsłonięciem sensu w konkretnych sytuacjach życia Jezusa, które stanowią misteria Bożego objawienia. Ponieważ Jezus jest osobowym Sensem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, dlatego ważne jest każde wydarzenie Jego życia. Jednak nie można konkretnych wydarzeń rozpatrywać w oderwaniu od innych, ale należy to czynić zawsze w perspektywie całego życia Jezusa, Jego mesjańskiej godności, zbawczej misji, proklamowanego orędzia oraz w powiązaniu ze Starym Testamentem, który On wypełnia. W ramach podjętej problematyki rodzą się także bardziej szczegółowe kwestie. Skoro sensem wszystkiego, a szczególnie osoby ludzkiej jest Jezus, czy zatem poza Nim nie ma sensu w ogóle, a jeśli jest, to jaki zdaniem Ratzingera? Czy to, co niemiecki kardynał pisał w ramach chrystologii sensu, jest jasne i zrozumiałe także dla współczesnego człowieka? Czy sens objawiony w Jezusie skierowany jest do narodu wybranego, czy może ma uniwersalny charakter?      (ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI


Wstęp


Rozdział I. Sens stał się człowiekiem: od Wcielenia do odnalezienia Jezusa w świątyni
1. Odwieczny Sens przyszedł na świat: wcielenie się Sensu – sens Wcielenia
1.1. „Zstąpił z nieba”
1.2. „Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”
1.2.1. Zwiastowanie narodzenia Sensu – sens zwiastowania
1.2.2. „Słowo stało się ciałem”
2. Boże Narodzenie: narodzenie Sensu – sens Bożego Narodzenia
3. Dzieciństwo Jezusa: sens bycia dzieckiem
4. Egzystencjalno-antropologiczny sens Wcielenia i Narodzenia Bożego


Rozdział II. Sens zamieszkał pośród ludzi: od chrztu w Jordanie do przemienienia
1. Chrzest Jezusa: Sens pośród ludzi poszukujących utraconego sensu
1.1. Kontekst wydarzenia
1.2. Objawienie Syna przez Ojca
1.3. Egzystencjalno-zbawczy sens chrztu Jezusa
2. Kuszenie Jezusa: Bóg jest najważniejszy w życiu człowieka
2.1. Pokusa chleba
2.2. Pokusa wystawiania Boga na próbę
2.3. Pokusa życia bez Boga
2.4. Między zagubieniem a wiernością Bogu
2.5. Prymat Boga
3. Proklamacja Bożego królestwa sensu
3.1. Przepowiadanie Ewangelii sensu
3.2. Cuda jako znaki Bożego królestwa sensu
4. Błogosławieństwa: Jezusowe drogowskazy sensu i nadziei
4.1. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
4.2. „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”
4.3. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”
4.4. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”
4.5. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
4.6. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”
4.7. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”
4.8. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
4.9. Chrystusowy projekt życia z sensem
5. Ojcze nasz: modlitwa sensu – sens modlitwy
5.1. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”
5.2. „Niech się święci imię Twoje!”
5.3. „Niech przyjdzie królestwo Twoje”
5.4. „Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”
5.5. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”
5.6. „Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”
5.7. „Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”
5.8. „Ale nas zachowaj (zbaw) od złego!”
6. U źródeł communio Ecclesiae: sens wspólnoty – wspólnota sensu
6.1. Ustanowienie i misja Dwunastu
6.1.1. Ustanowienie
6.1.2. Misja
6.2. Droga wiary
7. Przemienienie Jezusa: światło Sensu – sens światła ze światłości
8. Samoobjawienie się Sensu: Sens o sobie samym
8.1. Syn Człowieczy
8.2. Syn
8.3. „Ja jestem”


Rozdział III. Pascha Sensu – sens Paschy Jezusa: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania
1. Wjazd do Jerozolimy, oczyszczenie świątyni i eschatologiczna mowa Jezusa
1.1. Wjazd do Jerozolimy
1.2. Oczyszczenie świątyni: sens nowej świątyni i nowego kultu
1.3. Eschatologiczna mowa Jezusa: Sens, który był, który jest i który przychodzi
2. Modlitwa arcykapłańska Jezusa: nowa perspektywa sensu
2.1. „To jest życie wieczne […]”
2.1.1. Teraźniejszość życia wiecznego
2.1.2. Drogi uzasadniania wiary w życie wieczne
2.2. „Uświęć ich w prawdzie”
2.3. „Objawiłem imię Twoje ludziom”
2.4. „Aby wszyscy stanowili jedno”
3. Sens wydarzeń Ostatniej Wieczerzy
3.1. Jezus umywa uczniom nogi: sens posługi miłości – caritas sensem służby
3.2. Pascha Jezusa – ustanowienie Eucharystii
3.2.1. „Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”
3.2.2. Sens Nowego Przymierza i Eucharystii
4. Modlitwa Jezusa w Getsemani: sens wypełnienia woli Ojca
5. Proces Jezusa: człowiek wobec prawdy i sensu
5.1. Narada Sanhedrynu
5.2. Jezus przed Wysoką Radą
5.3. Jezus przed Piłatem
5.4. Przedstawienie Jezusa jako kandydata do amnestii paschalnej i ubiczowanie
5.5. Ecce homo
6. Sensotwórczy wymiar Krzyża
6.1. Jezus przebacza swoim winowajcom
6.2. Jezus wyszydzony przez ludzi
6.3. Wołanie Jezusa w cierpieniu
6.4. Człowiek wobec (bez)sensu cierpienia
6.5. „Pragnę”
6.6. Śmierć Jezusa
6.7. Ofiara i posłuszeństwo Syna względem Ojca
6.8. „Zstąpił do piekieł”
6.9. Człowiek wobec (bez)sensu śmierci
7. Sensorodny charakter Zmartwychwstania
7.1. Misterium Rezurekcji
7.2. Pusty grób
7.3. Chrystofanie paschalne
7.4. „Zmartwychwstał trzeciego dnia”
7.5. Człowiek wobec (bez)sensu życia


Zakończenie


Wykaz skrótów

Bibliografia
1. Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
2. Pisma Josepha Ratzingera
3. Literatura pomocnicza


Jesus Is the Meaning. Fundamental Christology of Meaning Inspired by the Work of Joseph Ratzinger. Abstract

9788382881547
65 Przedmioty