Lewy baner

De defectibus od Mszału Piusa V do Mszału Jana XXIII Pomiędzy wiernością i zmianą

De defectibus od Mszału Piusa V do Mszału Jana XXIII Pomiędzy wiernością i zmianą

34,00 zł
Brutto
Ilość

Seria: W poszukiwaniu kościoła Chrystusowego. V

Dawid Mielnik
ISBN:
978-83-8288-032-8
Stron: 222
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

Spis treści


Wprowadzenie


Rozdział I: Charakterystyka działu De defectibus in celebratione missae occurrentibus w Mszale Jana XXIII
1. Ogólna prezentacja części De defectibus i najważniejsze zasady regulowane przez ten dział
2. Działy De defectibus


Rozdział II: Różnice w poszczególnych Mszałach
1. Nieprawidłowości po stronie chleba
2. Nieprawidłowości po stronie wina
3. Nieprawidłowości po stronie formy
4. Nieprawidłowości po stronie intencji
5. Nieprawidłowości w dyspozycji duszy
6. Nieprawidłowości w dyspozycji ciała
7. Nieprawidłowości w samej celebracji


Rozdział III: Wymowa teologiczna i jurydyczna różnic w rubrykach Mszałów
1. Nieprawidłowości po stronie chleba
2. Nieprawidłowości po stronie wina
3. Nieprawidłowości po stronie formy
4. Nieprawidłowości po stronie intencji
5. Nieprawidłowości w dyspozycji duszy
6. Nieprawidłowości w dyspozycji ciała
7. Nieprawidłowości w samej celebracji


Rozdział IV: De defectibus w kontekście poszczególnych edycji Mszału i teologii odnowionego Mszału Rzymskiego
1. De defectibus w kontekście poszczególnych edycji Mszału
1.1. Zmiany wprowadzone w Mszale Klemensa VIII
1.2. Zmiany wprowadzone w Mszale Benedykta XV
1.3. Zmiany wprowadzone w Mszale Jana XXIII
2. De defectibus w kontekście teologii odnowionego Mszału Rzymskiego
2.1. Fakt obecności/nieobecności działu De defectibus w tradycyjnej i odnowionej liturgii
2.2. Konieczność dbania o czystość rytu
2.3. Msza Święta jako najważniejszy akt kultu
2.4. Znaczenie ofertorium
2.5. Konsekracja jako kluczowy moment Mszy Świętej
2.6. Szacunek okazywany Hostii
2.7. Kapłan jako strażnik godności rytu i ofiarnik


Zakończenie


Bibliografia


Aneks 1: Synopsa De defectibus Mszałów Piusa V, Klemensa VIII, Benedykta XV i Jana XXIII


Aneks 2: Tłumaczenie De defectibus Mszałów Benedykta XV i Jana XXIII


Indeks źródeł


Indeks osobowy


Summary


 

Table of contents


Introduction
Chapter I: Characteristics of the section De defectibus in celebratione missae occurrentibus in the Missal of John XXIII
1. General presentation of De defectibus and the most important rules regulated by this section
2. The sections of De defectibus


Chapter II: Differences in the individual Missals
1. Defect of bread
2. Defect of wine
3. Defects of the form
4. Defect of intention
5. Defects of the disposition of soul
6. Defects of the disposition of body
7. Defects occurring in the celebration of the rite itself


Chapter III: Theological and juridical significance of the differences in the Missal rubrics
1. Defect of bread
2. Defect of wine
3. Defects of the form
4. Defect of intention
5. Defects of the disposition of soul
6. Defects of the disposition of body
7. Defects occuring in the celebration of the rite itself


Chapter IV: De defectibus in the context of the particular editions of the Missal and the theology of the renewed Roman Missal
1. De defectibus in the context of the particular editions of the Missal
1.1. Modifications introduced in the Missal of Clement VIII
1.2. Modifications to the Missal of Benedict XV
1.3. Amendments to the Missal of John XXIII

2. De defectibus in the context of the theology of the renewed Roman Missal
2.1. The presence/absence of De defectibus in the traditional and renewed liturgy
2.2. The need to keep the rite properly performed
2.3. Holy Mass as the most important act of worship
2.4. The importance of the offertory
2.5. Consecration as a key moment of the Holy Mass
2.6. Veneration of the Host
2.7. The priest as the guardian of the dignity of the rite and offeror


Conclusion

Bibliography

Annex 1: Synopsa of De defectibus of the Missals of Pius V, Clement VIII

Benedict XV and John XXII

Annex 2: Translation of the De defectibus of the Missals of Benedict XV and John XXIII

Index of sources

Index of people

Summary

Table of contents

9788382880328
43 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: