Lewy baner

Współczesne otoczenie wiejskich kościołów parafialnych archidiecezji lubelskiej

Współczesne otoczenie wiejskich kościołów parafialnych archidiecezji lubelskiej

57,00 zł
Brutto
Ilość

TA POZYCJA JEST DOSTĘPNA JAKO E-BOOK

Analiza dendrologiczna z aspektami kompozycyjnymi i krajobrazowymi

Piotr Kulesza
ISBN:
978-83-8288-124-0
Stron: 403
Format: B5
Rok wydania: 2023

 

W książce Autor dokonał analizy otoczenia wiejskich kościołów parafialnych pod względem dendrologicznym, kompozycyjnym i krajobrazowym. Prezentowana monografia stanowi propozycję szerszego spojrzenia na problem kształtowania terenów przykościelnych i tworzenia w nich kompozycji roślinnych, a także ma być praktycznym przewodnikiem do projektowania tych terenów.

 

Spis treści

Wstęp


1. Przegląd piśmiennictwa
1.1.    Sacrum w krajobrazie i ogrodzie
1.2.    Geneza i historia ogrodów przykościelnych
1.3.    Charakterystyka współczesnych ogrodów przykościelnych w Polsce
1.4.    Znaczenie kościołów chrześcijańskich i ich roślinnego otoczenia w krajobrazie kulturowym
1.5.    Symbolika w przestrzeni sakralnej
1.5.1. Symbolika wybranych elementów wyposażenia przestrzeni sakralnej
1.5.2. Przedchrześcijańskie i chrześcijańskie znaczenie symboliczne rośliny
1.6.    Problemy współczesnej przestrzeni przykościelnej i roślinności drzewiastej otaczającej miejsca kultu


2. Metodyka badań
2.1.    Metody badań terenowych i sposób opracowywania danych
2.1.1. Opis wiejskich kościołów parafialnych archidiecezji lubelskiej i ich najbliższego otoczenia
2.1.2. Wybrane elementy analizy kompozycyjnej terenów przykościelnych
2.1.3. Analizy przestrzenne i krajobrazowe wiejskich kościołów archidiecezji lubelskiej
2.1.4. Charakterystyka dendroflory towarzyszącej wiejskim kościołom parafialnym
2.1.5. Analiza dendroflory wiejskich kościołów parafialnych w odniesieniu do symboliki
2.2.    Metodyka waloryzacji estetycznej zieleni towarzyszącej kościołom


3. Charakterystyka terenu badań
3.1.    Rys historyczny archidiecezji lubelskiej
3.2.    Struktura organizacyjna archidiecezji lubelskiej
3.3.    Zasięg terytorialny i położenie administracyjne archidiecezji lubelskiej
3.4.    Położenie przyrodniczo-geograficzne i uwarunkowania środowiskowe archidiecezji lubelskiej


4. Wyniki i ich dyskusja
4.1.    Charakterystyka wiejskich kościołów parafialnych archidiecezji lubelskiej i ich najbliższego otoczenia
4.1.1.    Analiza funkcjonalno-przestrzenna terenów przykościelnych
4.1.2.    Elementy wyposażenia terenów przykościelnych
4.2.    Układ kompozycyjny terenów przykościelnych i dendroflory badanych miejsc kultu
4.2.1. Układ kompozycyjny terenów przykościelnych
4.2.2. Elementy kompozycji przestrzennej terenów przykościelnych
4.2.3. Rola roślinności w układzie kompozycyjnym badanych terenów przykościelnych
4.2.4. Kompozycje ogrodowe terenów przykościelnych
4.2.5. Elementy dysharmonijne i konfliktowe
4.3.    Lokalizacja i znaczenie kościołów wiejskich archidiecezji lubelskiej w środowisku przyrodniczym i krajobrazie
4.3.1. Kontekst przyrodniczo-przestrzenny terenów przykościelnych archidiecezji lubelskiej
4.3.2. Integralność terenów przykościelnych archidiecezji lubelskiej
4.3.3 Otwartość terenów przykościelnych archidiecezji lubelskiej
4.4.    Charakterystyka dendroflory towarzyszącej wiejskim kościołom parafialnym archidiecezji lubelskiej
4.4.1. Analiza ogólna badanej dendroflory
4.4.1.1. Liczebność form życiowych i taksonów dendroflory
4.4.1.2. Frekwencja dendroflory
4.4.1.3. Zróżnicowanie dendroflory na gatunki krajowe i introdukowane
4.4.1.4. Wiek dendroflory
4.4.2. Porównanie dendroflory przy kościołach historycznych i współczesnych
4.4.2.1. Liczebność form życiowych i taksonów dendroflory
4.4.2.2. Frekwencja dendroflory
4.4.2.3. Zróżnicowanie dendroflory na gatunki krajowe i introdukowane
4.4.3. Porównanie dendroflory przy kościołach murowanych i drewnianych
4.5.    Analiza dendroflory wiejskich kościołów parafialnych archidiecezji lubelskiej w odniesieniu do symboliki chrześcijańskiej
4.6.    Ocena wizualna roślinnego otoczenia wiejskich kościołów parafialnych archidiecezji lubelskiej


5. Wytyczne do projektowania ogrodów przykościelnych i kształtowania zieleni towarzyszącej


6. Podsumowanie wyników i wnioski


Załącznik
1. Karta inwentaryzacyjna
2. Zdjęcia oceniane metodą SBE
3. Ankieta oceny


Piśmiennictwo


Indeks nazw geograficznych


Spis tabel, rycin, fotografii


Summary

9788382881240
29 Przedmioty