Lewy baner

Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków

Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków

25,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Marek Jeziorański
ISBN:
978-83-7702-718-9
Stron: 292
Format: B5
Rok wydania: 2013

Książka podejmuje zagadnienia związane z rozwojem osobowym małżonków w ujęciu Karola Wojtyły-Jana Pawła II.  Takie ujęcie problematyki zostało ukazane w pięciu rozdziałach. Pierwszy podejmuje zagadnienia, które stoją u podstaw podejmowanej przez K. Wojtyłę refleksji nad wspólnotą małżeńską. Zostały w nim zamieszczone naukowe źródła dla papieskiej koncepcji wychowania małżonków, którymi są głównie nauki teologiczne, filozoficzne oraz społeczne. Drugi rozdział wyjaśnia podstawowe kategorie podejmowane w książce, to znaczy, jak rozumiana jest przez Papieża "osoba", "wspólnota", "miłość", czy "wychowanie". Te zagadnienia stanowią swoisty fundament, bez którego niemożliwe byłoby właściwe zrozumienie wychowania małżonków. Istotą książki jest ukazanie procesu oraz celu wychowania małżonków a także wskazanie na wartości, które w tym zagadnieniu są szczególnie ważne. Te zagadnienia ukazane zostały w kolejnych rozdziałach. Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że celem wychowania (rozwoju osobowego) małżonków jest osiągnięcie stanu, który Jan Paweł II nazywa "my-małżeńskim". Jest nim pełna jedność dwojga osób bez zatracenia ich indywidualnego charakteru. Posługując się jednym z określeń Świętego Papieża można powiedzieć, że poprzez małżeństwo mężczyzna i kobieta stają się w sposób szczególny bratem i siostrą. Aby ten stan mógł być osiągnięty Jan Paweł II proponuje określony zbiór zasad, metod oraz środków wychowania, które również zostały zaprezentowane w książce.


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

Rozdział 1
KAROLA WOJTYŁY REFLEKSJA NAD WYCHOWANIEM MAŁŻONKÓW

1. Źródła naukowe Karola Wojtyły koncepcji wychowania małżonków
1.1. Inspiracje teologiczne
1.1.1. Rozumienie małżeństwa w wypowiedziach Kościoła przed Soborem Watykańskim II (1962-1965)
1.1.2. Rozumienie małżeństwa w dokumentach Soboru Watykańskiego II
1.1.3. Rozwój doktryny katolickiej o małżeństwie w okresie posoborowym
1.2. Inspiracje filozoficzne
1.2.1. Filozofii klasycznej ujęcie wspólnotowości
1.2.2. Personalistyczne ujęcie życia wspólnotowego
1.2.3. Personalistyczne ujęcie wychowania
1.2.4. Specyfika relacji międzyludzkich - "pomiędzy" (Das Zwischen) w interpretacji Martina Bubera
1.2.5. "Miłość" w fenomenologicznym opisie Maxa Schelera
1.3. Inspiracje nauk społecznych
1.3.1. Inspiracje socjologiczne
1.3.2. Inspiracje psychologiczne
1.3.3. Inspiracje pedagogiczne
1.4. Inspiracje innych nauk
2. Doświadczenie edukacji rodziców w "Szkołach Rodziców"
3. Dążenia Karola Wojtyły do opracowania własnego podejścia i narzędzia badawczego


Rozdział 2
STRUKTURA PROCESU WYCHOWANIA MAŁŻONKÓW W UJĘCIU KAROLA WOJTYŁY

1. Podstawowe kategorie i język Karola Wojtyły koncepcji wychowania małżonków
1.1. Podmioty wychowania
1.1.1. Osoba
1.1.2. Wspólnota
1.2. Proces wychowania
1.2.1. Wychowanie
1.2.2. Wychowanie małżonków
1.3. Wartości procesu wychowania małżonków
1.3.1. Miłość
1.3.2. Małżeństwo
1.3.3. "My-małżeńskie"
2. Elementy procesu wychowania małżonków
2.1. Personalizacja
2.1.1. Wyjaśnienie pojęcia
2.1.2. Rozwój osoby w obszarze relacji "ja" - "ty"
2.1.3. Rozwój osoby w obszarze relacji "my" 
2.2. Socjalizacja
2.2.1. Wyjaśnienie pojęcia
2.2.2. Rozwój wspólnoty małżeńskiej


Rozdział 3
"MY-MAŁŻEŃSKIE" JAKO ISTOTA WYCHOWANIA MAŁŻONKÓW

1. "My-małżeńskie" jako przypomnienie
1.1. Osoba jako "ucieleśniony duch" i "uduchowione ciało"
1.2. Wspólnota osób (communio personarum)
1.3. Relacja wzajemnego obdarowania się osób wspólnoty (communicatio personarum)
2. "My-małżeńskie" jako uobecnienie
2.1. Człowiek - istota ludzka
2.2. Małżeńska wspólnota osób
2.3. Relacja wspólnoty osób
3. Rozwój "My-małżeńskiego"
3.1. Uzasadnienie rozwoju
3.2. Główne przyczyny wychowania małżonków
3.3. Wychowanie małżonków jako konsekwencja dynamiki rozwoju osobowego
4. "My-małżeńskie" jako zapowiedź
4.1. Dojrzała osoba a "my-małżeńskie"
4.2. Prawdziwa wspólnota a "my-małżeńskie"
4.3. Dojrzała relacja osób a "my-małżeńskie"


Rozdział 4
AKSJOLOGIA WYCHOWANIA MAŁŻONKÓW

1. "My-małżeńskie" jako wartość autoteliczna
1.1. Wartości osobowe
1.2. Wartości wspólnotowe
2. "My-małżeńskie" jako wartość alloteliczna
2.1. Małżeństwo dobrem rodziny
2.2. Małżeństwo dobrem społecznym
2.3. Małżeństwo dobrem wspólnoty wiary
3. Możliwości i konsekwencje odrzucenia wartości "my-małżeńskiego"
3.1. Możliwości i konsekwencje odrzucenia wartości osobowych
3.2. Możliwości i konsekwencje odrzucenia wartości wspólnotowych


Rozdział 5
METODYKA WYCHOWANIA MAŁŻONKÓW

1. Zasady wychowania małżonków
1.1. Zasady podstawowe
1.2. Zasady pomocnicze
2. Metody wychowania małżonków
2.1. Metody stosowane przez małżonków
2.2. Metody stosowane wobec małżonków
3. Środki wychowania małżonków
3.1. Środki wychowawcze wynikające z relacji małżeńskiej
3.2. Środki wychowawcze wynikające z uwarunkowań środowiskowych
3.3. Środki wychowawcze wynikające z doświadczenia wiary małżonków

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Blessed John Paul II's concept of spouse education. Summary

9788377027189